Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

W Walentynki przeczytajcie o pięknym dowodzie miłości. W Bukowcu baron von Reden urządził dla żony park z Belwederem, stawami i wieżą

Alina Gierak
Alina Gierak
Inspiracją dla von Redena dla utworzenia par­ku kra­jo­bra­zo­we­go w stylu angielskim były podróże służbowe do Anglii
Inspiracją dla von Redena dla utworzenia par­ku kra­jo­bra­zo­we­go w stylu angielskim były podróże służbowe do Anglii Alina Gierak/PolskaPress
Friederika von Reden, żona barona Fryderyka von Reden była zakochana w ogrodach angielskich. Jej mąż był zakochany w niej i dla żony przebudował całkowicie swój majątek w Bukowcu. Pałac, zabudowania folwarczne i rozległy park nabrały angielskiego, europejskiego sznytu. W 1819 roku Bukowiec uznano za jedną z najpiękniejszych wsi na Śląsku. Z powodzeniem może o to miano zawalczyć i dzisiaj.
od 16 lat

Spis treści

Krótko o historii majątku w Bukowcu

Bukowiec należy do jednych z najstarszych wsi na Dolnym Śląsku. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w 1303 roku. Majątek miał wielu właścicieli. Prawdopodobnie jeden z nich Han­s von Reib­nitz postanowił w 1573 roku postawić we wsi mu­ro­wa­ny dwór obron­ny. Kolejni właściciele zmieniali wygląd dworu i otoczenie, ale dopiero Fryderyk von Reden sprawił, że dla Bukowca zaczęła się nowa historia.

Baron von Reden objął majątek w Bukowcu i go przebudował

Gdy 33-letni von Re­de­n objął majątek w jego w skład ma­jąt­ku wchod­ził dwór z fol­war­kiem. Wieś liczyła 600 mieszkańców, miała dwa koś­cio­ły, dwa mły­ny oraz szko­łę.

No­wy wła­ści­ciel prze­bu­do­wał sta­ry dwór, na­da­jąc mu for­mę neo­kla­sycz­ne­go pa­ła­cu, za­pro­jek­to­wa­ną przez ber­liń­skie­go ar­chi­tek­ta prof. Fried­ri­cha Ra­be. W la­tach 90. XVIII wie­ku z po­le­ce­nia ba­ro­na, a częś­cio­wo we­dług je­go pla­nów zmo­der­ni­zo­wa­no fol­wark. Wzniesiono sze­reg no­wych bu­dow­li, wśród nich brow­ar, Dom Za­rzą­du, staj­nie, ow­czar­nię, sto­do­łę, a tak­że roz­wi­nię­to go­spo­dar­kę ryb­ną po­przez roz­bu­do­wę sie­ci sta­wów ho­dow­la­nych.

Park krajobrazowy w Bukowcu

Rów­no­le­gle z prze­bu­do­wą pa­ła­cu i je­go naj­bliż­sze­go o­to­cze­nia von Re­den roz­po­czął re­a­li­za­cję roz­leg­łe­go par­ku kra­jo­bra­zo­we­go z in­ten­cją uk­ształ­to­wa­nia ca­łe­go ma­jąt­ku w sty­lu an­giel­skiej far­my oz­dob­nej. Nie­wąt­pli­wą mo­ty­wac­ją by­ła mi­łość do żo­ny Frie­de­ri­ki z do­mu von Mas­sov.

O hrabinie Friederice von Reden przeczytasz więcej tutaj:

Dla Frideriki powstał między innymi pa­wi­lon z ot­war­tym ko­lum­no­wym por­ty­kiem, zwa­ny póź­niej Bel­we­de­rem lub Świą­ty­nią A­ten­y.
Dla Frideriki powstał między innymi pa­wi­lon z ot­war­tym ko­lum­no­wym por­ty­kiem, zwa­ny póź­niej Bel­we­de­rem lub Świą­ty­nią A­ten­y. Alina Gierak/PolskaPress

W Bukowcu specjalnie dla Friederiki powstały:

  • Pa­wi­lon z ot­war­tym ko­lum­no­wym por­ty­kiem, zwa­ny póź­niej Bel­we­de­rem lub Świą­ty­nią A­ten­y
  • Szereg in­nych bu­dow­li a­le­go­rycz­nych, wzbo­ga­ca­ją­cych przest­rzeń za­ło­że­nia kra­jo­bra­zo­we­go
  • Dom Og­rod­ni­ka
  • Sie­dzi­ba Te­re­sy
  • Dom Ry­ba­ka
  • Dom Łą­ko­wy
  • Dom Nie­bies­ki
  • wie­ża wi­do­ko­wa War­the Turm
  • sztucz­ne ru­iny am­fi­te­at­ru
  • Opac­two

Bukowiec ośrodkiem życia kulturalnego

John Quin­cy A­dams, prezydent Stanów Zjednoczonych, który zwiedzał region, tak opisywał to miejsce:

"O mi­lę an­giel­ską od Ko­war le­ży Bu­ko­wiec [...] jest tu to, co w An­glii na­zy­wa się na or­na­men­tal farm, grun­ty są za­gos­po­da­ro­wa­ne na spo­sób an­giel­ski. Na­tu­ra jest tu tak pięk­na sa­ma w so­bie, że nie wy­ma­ga wie­le za­cho­du, że­by ją oz­do­bić. Są tu traw­ni­ki, gro­ty, kas­ka­dy, stru­mie­nie i ga­je, któ­rym bra­ku­je tyl­ko og­ro­dzeń, że­by wy­glą­da­ły jak an­giel­skie o­gro­dy".

Dzięki kon­tak­tom von Re­de­nów z dwo­rem prus­kim i wy­bit­ny­mi ludź­mi tam­tej e­po­ki, Bu­ko­wiec stał się waż­nym oś­rod­kiem ży­cia kul­tu­ral­ne­go i to­wa­rzys­kie­go. Przy­jeż­dża­li tu­taj goś­cie z ca­łej Eu­ro­py, a­by po­dzi­wiać park Re­de­na. Między innymi ce­sa­rzo­wa ro­syj­ska o­raz za­przy­jaź­nio­ny z hra­bią przysz­ły król Prus Fry­de­ryk Wil­helm IV.

Na terenie folwarku znajduje się hotel, restauracja, sala koncertowa i wystawiennicza, interaktywne muzeum.
Na terenie folwarku znajduje się hotel, restauracja, sala koncertowa i wystawiennicza, interaktywne muzeum. Alina Gierak/PolskaPress

Park w Bukowcu znowu zachwyca, a w stajniach odbywają się koncerty

Majątek po powojennych zawirowaniach trafił pod opiekę Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Dzięki jej staraniom w zabudowaniach folwarcznych powstały sala koncertowa, sala wystawiennicza, muzeum.

Z Jeleniej Góry do Bukowca można dojechać ścieżką rowerową.

Wkrótce przybędzie kolejne miejsce do zwiedzania. Dobiega końca modernizacja pałacu w Bukowcu.
Przeczytajcie o tym TUTAJ

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na jeleniagora.naszemiasto.pl Nasze Miasto